El plazo envío de comunicaciones se ha agotado    

   


   Dades de l'autor de contacte:  /  Datos del autor de contacto:
Autor principal:

NIF:

Nom / Nombre:

Cognoms / Apellidos:

E-mail:Dades postals / Datos postales:

Província / Provincia:

Població / Población:

Codi Postal / Código Postal:

Unitat docent / Unidad docente:

Telèfon / Teléfono:

 
  Dades de la resta d'autors / Datos del resto de autores:
 
Autor 2:

NIF:

Nom / Nombre:

Cognoms / Apellidos:

E-mail:
Autor 3:

NIF:

Nom / Nombre:

Cognoms / Apellidos:

E-mail:
Autor 4:

NIF:

Nom / Nombre:

Cognoms / Apellidos:

E-mail:
Autor 5:

NIF:

Nom / Nombre:

Cognoms / Apellidos:

E-mail:
Autor 6:

NIF:

Nom / Nombre:

Cognoms / Apellidos:

E-mail:
 
   Dades de la comunicació: / Datos de la comunicación: 
  
Nom de la comunicació / Nombre de la comunicación: 

Tipus / Tipo:       

 


ABSTRACT (Màxim 300 paraules)                                 Paraules introduïdes: 0
  
Paraules clau: (separades per comes)
"En virtut del que disposa la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant la formalització del present formulari les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de FUNDACIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, amb la finalitat de poder atendre la seva petició, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l’activitat de la SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA i la FUNDACIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA i els seus serveis.

Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a comunicacions@camfic.org o bé mitjançant escrit dirigit al carrer Diputació, núm 316, Pral. 08009 Barcelona."

"En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la formalización del presente formulario sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de FUNDACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA, con la finalidad de poder atender su petición, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la SOCIEDAD CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA y la FUNDACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA y sus servicios.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a comunicacions@camfic.org o bien mediante escrito dirigido a la calle Diputación, nº 316, Pral. 08009 Barcelona."        Declaro conocer la normativa de la política de protección de datos personales.


Enviar
www.camfic.cat