Sistema de envío de comunicaciones no reconocido    

   


   Dades de l'autor de contacte:  /  Datos del autor de contacto:

     Autor 1:           Nom / Nombre:     
                        Cognoms / Apellidos:
        
                     Província / Provincia:   
                     Població / Población:  
           Codi Postal / Código Postal:  

                         Unitat docent / Unidad docente: 
                        Telèfon / Teléfono:   
Adreça eletrònica / Dirección electrónica:
  Dades de la resta d'autors : Dades necessàries per elaborar els diplomes
  Datos del resto de autores : Datos necesarios para elaborar los diplomas

   Autor 2:    Nom / Nombre:           
                  Cognoms / Apellidos:     
   Autor 3:    Nom / Nombre:          
                  Cognoms / Apellidos:     
   Autor 4:    Nom / Nombre:          
                  Cognoms / Apellidos:     
   Autor 5:    Nom / Nombre:          
                  Cognoms / Apellidos:     
   Autor 6:    Nom / Nombre:           
                  Cognoms / Apellidos:     
   Autor 7:    Nom / Nombre:           
                  Cognoms / Apellidos:     
   Autor 8:    Nom / Nombre:           
                  Cognoms / Apellidos:     
 
   Dades de la comunicació: / Datos de la comunicación: 
  
   Nom de la comunicació / Nombre de la comunicación: 
  


     Tipus / Tipo:       

 


   ABSTRACT (Màxim 300 paraules)                                 Paraules introduïdes: 0
   
  
   Paraules clau: (separades per comes)
  
"En virtut del que disposa la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant la formalització del present formulari les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de FUNDACIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, amb la finalitat de poder atendre la seva petició, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l’activitat de la SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA i la FUNDACIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA i els seus serveis.

Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a administrador@camfic.org o bé mitjançant escrit dirigit al carrer Diputació, núm 316, Pral. 08009 Barcelona."

"En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la formalización del presente formulario sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de FUNDACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA, con la finalidad de poder atender su petición, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la SOCIEDAD CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA y la FUNDACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA y sus servicios.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a administrador@camfic.org o bien mediante escrito dirigido a la calle Diputación, nº 316, Pral. 08009 Barcelona."        Declaro conocer la normativa de la política de protección de datos personales.


Enviar
www.camfic.cat